วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

บุคลากรแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์​

บุคลากรแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวิทยากร วรรณา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

(หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรออนิกส์)

นายไชยา ทิพย์คุณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทธาริน มุทุจิตต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายเพชร บุญตา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)