วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์​

บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางณัฐธภา บุญถูกนิธิโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

(หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์)

นางสาววิราวรรณ แพงสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสุชาติ เกษีสังข์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวบัวชมพู ปีมา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน