วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ​

บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพรหมพงษ์ โกศลศิรศักดิ์
ตำแหน่ง ครู

(หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายอัครพงษ์ ติงสะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสรัญภัฎฐ์ เนื้อนวล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายศราวุธ แก่นพิทักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวศิริพร มั่งสันเทียะ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)