วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

บุคลากรแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

บุคลากรแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นายพรหมพงษ์ โกศลศิรศักดิ์
ตำแหน่ง ครู

(หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นายอัครพงษ์ ติงสะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสรัญภัฎฐ์ เนื้อนวล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายศราวุธ แก่นพิทักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวศิริพร มั่งสันเทียะ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)