โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

ฝ่ายวิชาการ

1.งานพัฒนาหลักสูตร
2.

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.งานพัฒนาหลักสูตร
2.

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1.งานพัฒนาหลักสูตร
2.

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1.งานพัฒนาหลักสูตร
2.