วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

ฝ่ายวิชาการ

1.แผนกวิชา
2.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3.งานวัดผลและประเมินผล
4.งานวิทยบริการและห้องสมุด
5.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6.งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1.งานบริหารทั่วไป
2.งานบุคลากร
3.งานการเงิน
4.งานบัญชี
5.งานพัสดุ
6.งานอาคารสถานที่
7.งานทะเบียน
8.งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1.งานวางแผนและงบประมาณ
2.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.งานความร่วมมือ
4.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2.งานครูที่ปรึกษา
3.งานปกครอง
4.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5.งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน