พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565​

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้

Read more

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเลือกตั้งนายก

Read more

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2/2565

Read more