วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE
ข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารอบรั้วสารพัดช่างศรีสะเกษ

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำรงตำแหน่งในปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสุระภี ผกาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ (ภาพ : ครูอรรถชัย ชินเกตุ)