วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
Latest:
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | SISAKET POLYTECHNIC COLLEGE

เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง​

เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรง

นายประภาส แสงใส
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (ช.2)