ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร จำนวน 3 คน
ครู จำนวน 21 คน
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 35 คน